Ochrana osobních údajů


Vážený zákazníku,

aby sme mohli zpracovat vaši objednávku, potřebujeme vaše osobní údaje. Bezpečnost vašich údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás ddůležité. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnosti.

 

Kdo jsme?

Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost nvst, s.r.o. se sídlem Karpatské náměstí 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52 372 855, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka číslo 137046/B, provozovatel internetového obchodu lunchbox.cz  (dále provozovatel“).

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Eshop

Abyste mohli vyřídit vaši objednávku a splnili si všechny zákonné povinnosti s tím související, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, adresa pro fakturační účely, údaje o objednávce, údaje o platbách , kontaktní osoba, tel. č., email, IP adresa, informace z cookies.

Evidence reklamací

Abychom  vybavit Vaši reklamaci zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa a druh pobytu, adresa pro doručení, adresa pro fakturační účely, údaje o reklamovaném zboží, číslo bankovního účtu, údaje o platbě, způsob vyřízení reklamace,tel.č., email, podpis, jméno a příjmení kontaktní osoby, tel.č. kontaktní osoby.

Marketing

Abychom vám mohli zasílat informace o produktech a službách a obracet se na vás s průzkumem trhu, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení,email .

Soutěž

Abyste se mohli zúčastnit soutěže zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel.č., email.

K jakému účelu zpracováváme vaše osobní údaje?

E-shop

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy přes internet a jejího plnění, a to zejména pro přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace.

Účetnictví

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění našich povinností vyplývajících z zvláštních právních předpisů vztahujících se na agendu účetnictví.

Evidence reklamací

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu uplatnění Vaší reklamace za účelem jejího vyřízení. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel, z důvodu plnění smluvní povinnosti.

Marketingová komunikace

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem péče o zákazníka, poskytování informací o produktech a službách a průzkumu trhu, a to prostřednictvím vybraného způsobu komunikace. Vaše osobní údaje zpracováváme k tomuto účelu, pouze pokud nám k tomu dáte souhlas.

Soutěž

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti v soutěži a pokud se stanete výhercem, i za účelem doručení ceny. Vaše osobní údaje zpracováváme k tomuto účelu, ledaže nám k tomu dáte souhlas.

 

Komu vaše údaje poskytujeme?

Za účelem splnění smluvních povinností poskytujeme vaše osobní údaje dopravci.

V případě reklamace je poskytujeme na základě zvláštního zákona dopravci a dodavateli.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány i rodinou společností Shopify, která provozuje platformu na které běží náš internetový obchod.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Účetnictví

Účetní doklady se uchovávají po dobu 10 let.

E-shop

Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uchovávají po dobu vyřízení objednávky a po nezbytnou dobu pro případ uplatnění práv. reklamace.

Evidence reklamací

Dokumenty vztahující se k reklamaci se uchovávají po dobu 5 let.

Marketing

Dokumenty týkající se marketingu se uchovávají po dobu, na kterou dotyčná osoba poskytla souhlas, příp. po kratší dobu do odvolání souhlasu. Pokud není dán souhlas na konkrétní dobu, osobní údaje se zpracovávají dokud neskončil účel, v souvislosti s kterým souhlas daná osoba dala.

Spotřebitelská soutěž

Dokumenty týkající se soutěže se uchovávají po dobu jejího trvání a osobní údaje o výhercích po nezbytnou dobu pro uplatnění případných nároků. po dobu 5 let.

 

Kam přenášíme vaše osobní údaje?

Náš internetový obchod používá e-shop platformu Shopify, jejímž prostřednictvím jsou Vaše osobní údaje prvně přeneseny do irské společnosti Shopify International Ltd. a kanadské mateřské společnosti Shopify, Inc. Pro provoz platformy používá Shopify Inc. kombinaci poskytovatelů a datových center v Kanadě a USA.

 

Nejste spokojení?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na emailhello@lunchbox.sk . Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

 

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování. Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících programech a online aplikacích:

Money S3– účetní software

Platforma Shopify pro elektronické obchody

 

Jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Abychom zabezpečili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme potřebná technická a organizační opatření. Provozovatel má nastavenou důslednou heslovou politiku. Osobní údaje zpracovávají pouze pověřené osoby, které jsou pravidelně školeny o ochraně vašich osobních údajů. Rozsah jejich kompetencí vyplývá z pracovní smlouvy a z pokynů provozovatele.

 

Jaká máte práva?

Právo na přístup k údajům

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k datům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracovávání vašich osobních údajů naší společností.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud

 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;
 • odvoláte svůj souhlas;
 • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů;
 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
 • pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracovávání vašich údajů dojde, pokud:

 • nám sdělíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a až dokud neověříme jejich správnost;
 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování vašich osobních údajů jen omezili;
 • vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv;
 • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů, a dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo žádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas.

Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoli. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

 • k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • z důvodu našeho oprávněného zájmu,
 • vytváření profilu zákazníka,

můžete namítat jejich zpracování, pokud máte k tomu osobní důvody.

 

Jak můžete tato práva vykonávat?

S vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat ao výsledku jejího vyřízení vás budeme informovat stejným způsobem, jako žádost podáte.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění dne 12. října 2020.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, dojde-li ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti. O každé změně budete informovánií mailem.